Nyborg Kommunes spildevandsplan

Se Spildevandsplan 2018-2024 her

(link til Nyborg Kommunes hjemmeside)

 Se GIS-kort (vælg teamet "Spildevandsplan")

(link til Nyborg Kommunes hjemmeside) 

Tiltag som tænkes gennemført i planperioden 2018-2024:

● Nedlæggelse af Ullerslev Renseanlæg og overpumpning til Nyborg Renseanlæg.
● Separatkloakering af de fælleskloakerede områder ved Aunslev/Hjulby, Nymarksvej, Lindevej samt Hyrdegyden 4.
● Separering af Holmen ved hjælp af afkobling af regnvand.
● Afkobling af regnvand ved Nyborg Slot samt torvet og facader, der grænser op til torvet.
● Kloakering af 11 ejendomme med nedsivningsanlæg i det åbne land inden for Bovense vandværks boringsnære beskyttelsesområde.
● Spildevandskloakering af nye bolig- og erhvervsområder, i henhold til Kommuneplanen.

Uddrag fra planen er bl.a.:

Aunslev, Nederby Hjulby
Aunslev, Nederby og Hjulby er i dag fælleskloakeret. Området er udpeget i Vandplanen med henblik på at nedbringe belastningen på Hjulby Mose. Overløb bliver ændret til separate regnvandsudløb.
Der er forskellige løsninger for at separere fælleskloakken. Hvor det er muligt tilskyndes til LAR-løsninger.

Uvedkommende vand
I spildevandsplanens planperiode bliver der sat fokus på uvedkommende vand. Kloakoplande bliver undersøgt for fejlkoblinger og uvedkommende vand. Hvor der konstateres uvedkommende vand, søges dette om muligt fjernet.
Ved uvedkommende vand forstås indsivninger af grundvand f.eks. via utætte samlinger, brud eller lign. samt vand fra vandløb, dræn eller søer, som er tilsluttet spildevandssystemet og hvor disse er tilsluttet uden tilladelse.

Befæstelsesgrad
For at undgå overbelastning af kloakanlæggene er de enkelte ejendommes ret til udledning af regnvand begrænset ved en afløbskoefficient/befæstelsesgrad, der ikke må overskrides. Alle grundejere skal overholde befæstelsesgraden. Såfremt befæstelsesgraden overskrides, skal regnvand fra overskydende arealer nedsives, såfremt det er muligt. Hvis nedsivning ikke kan lade sig gøre, skal vand fra overskydende arealer forsinkes i et privat regnvandsbassin.

Køkkenkværne
Forsyningen skal sikre størst mulig driftssikkerhed for kloakledninger og forebyggelse af lugtgener. Der tillades derfor ikke montering af køkkenkværne i afløbssystemet.

Afledning af dræn- og grundvand

Hovedaktiviteterne i denne spildevansplan er gennem separatkloakering og renovering af kloakledninger at fjerne regnvand, og uvedkommende vand som indsivning/drænvand fra spildevandskloaksystemet.
Der gives ikke tilladelse til at aflede drænvand eller grundvand til fælleskloakerede spildevandssystemer eller til separate spildevandsledninger.

I ganske særlige tilfælde kan der gives dispensation til:

  • At tilslutte omfangs- og indskudsdræn, der er etableret for at tørholde og beskytte bygninger, og når der er tale om små mængder, dog skal omfangs- og indskudsdræn tilsluttes regnvandsledning, såfremt der er separatkloakeret.
  • At tilslutte regnvand fra bygninger med flade tage og centralt nedløb af regnvand midt i tagfladen, hvor det samles med spildevandet.
  • At tilslutte regnvand fra lyskasser eller kælderskakte. Der skal være fald væk fra kælderskakte og lyskasser, så overfladevand ikke tilledes. Alternativt kan en opkant etableres foran.

Dispensationsansøgning skal ledsages materiale, som beskriver de tekniske og økonomiske konsekvenser ved tilslutning i forhold til dispensation.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as