Bundfældningstanke

Det påhviler ejere af bundfældningstanke at overholde følgende:

  • Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tømningen kan foregå uhindret.
  • Er ejendommen ikke beliggende ved offentlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen.
  • Det forudsættes, at afstanden mellem bundfældningstanken og kørefast vej ikke overstiger 50 m.
  • Private veje skal være kørefaste og kunne give uhindret adgang til tanken.

Afstande

  • Hegn og porte skal være åbne.
  • Løse hunde skal holdes væk.
  • Tankdækslet skal være i eller over terrænhøjde eller gravet frit i forbindelse med tømning.
  • Dækslet kan være af beton, jern, letmetal, plast eller glasfiber.
  • Dækslet skal kunne betjenes af én person. Ved ikke kørebanedæksler må vægten maksimalt være 25 kg.
  • Ved kørebanedæksler må vægten på dækslet max. være 50 kg og dækslet skal være placeret i terrænhøjde.

Bundfældningstank tegning

Bundfældningstanken skal være tæt for udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør, nødvendige skillerum og eventuelle pumper med tilhørende installationer være i orden.

_____________________________________________________

Renseanlægget råder over en slamsuger til slamsugnings- og spuleopgaver.
Slamsugeren kan bestilles på tlf.: 6331 5000 eller på slamsugerens mobil: 2328 6043.

Udenfor åbningstid henviser telefonen (6331 5000) til det vagthavende personale.

Se priser for tømning af tanke her: https://www.nfs.as/kundeservice/spildevandspriser/bundf%C3%A6ldningstanke


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as