Fritagelse for vandafledningsafgift

Alle ejendomme, der er omfattet af vedtægten og er tilsluttet et spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet NFS Spildevand A/S, betaler vandafledningsbidrag. 


[1] Jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7a

3.2.1 Trappemodel
3.2.2 Vandafledningsbidragets størrelse
3.2.3 Opkrævning af bidrag
3.2.4 Målerdata
3.2.5 Ledningsbrud
3.2.6 Fejlagtig opkrævning

Hvis vandforsyningen i tilfælde af brud på ledningen, træffer afgørelse herom, kan der søges om refusion for spildevandsafgiften.


Du kan også søge om reduktion for spildevandsafgiften, når der er dokumentation for ledningsbrud, reparation af dette samt dokumentation for, at vandet ikke er ledt ud i kloakken. Dokumentation skal ske via en autoriseret VVS-installatør eller tilsvarende.

Ved reduktion af spildevandsafgiften beregnes det bidragspligtige forbrug på baggrund af tidligere års vandforbrug. Reduktion kan kun ske i indeværende år samt forrige år.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as