Forstå din regning


Betaling af vand, varme og spildevand sker aconto, så årets forbrug fordeles på 4 kvartalsvise rater.

Enkelte spildevandskunder i Ørbæk afregnes dog halvårligt.


Årets forventede forbrug fastsættes efter det foregående år. Husk derfor at regulere dit årsforbrug, hvis der sker ændringer.

Det kan være, at der bruges mindre vand, hvis der bliver færre i husstanden eller at varmeforbruget øges efter en tilbygning til huset.

Ved flytning bør dit forbrug ligeledes have et eftersyn. Der kan være stor forskel i vand- og varmeforbrug fra den ene husstand til den anden, afhængig af adfærd og størrelse.

Når selvaflæsningen/fjernaflæsningen er indberettet ved årsskiftet, opgøres årets samlede forbrug. Dette fremgår af årsopgørelsen som udsendes i marts.

Årsopgørelsen danner baggrund for første aconto i det nye afregningsår. Differencen mellem sidste års forbrug og det indbetalte acontobeløb udlignes i årsopgørelsen.


Drikkevandsbidrag

I 2012 blev indført et drikkevandsbidrag. Bidraget har til formål at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, herunder kortlægningen og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og områder, der er særligt følsomme over for forurening.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as