Nyheder

Afgørelse i landsskatteretten vedr. moms på renovationstakster for private kunder

Jan 25, 2021, 12:47 PM by Camilla Uttenthal

Der faldt 23. november 2020 afgørelse i Landsskatteretten om, hvorvidt opkrævning af renovationstakster hos private og grundejerforeninger er momspligtige eller ej. Landsskatteretten kom i sin afgørelse frem til, at kommuner og deres forsyningsselskaber ikke har ret til at opkræve moms for håndtering af dagrenovation. Begrundelsen er, at der er tale om en kommunal opgave, som ikke er konkurrenceudsat og dermed falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Nyborg Forsyning afventer nu et styresignal fra Skattestyrelsen, som beskriver omfanget af praksisændringen nærmere, herunder også om det vil være muligt at få moms refunderet længere tilbage end den normale genoptagelsesfrist på 3 år.

Nuværende praksis med opkrævning af moms af renovationstaksterne for private og grundejerforeninger fortsætter således, indtil der foreligger afklaring om fremtidig praksis. Idet momsrefusionen vil omfatte både købs- som salgsmoms, vil den samlede påvirkning blive indregnet i fremtidige takster, når styresignalet er modtages i henhold til hvile-i-sig-selv ordningen på renovationsområdet.

Vi vil opdatere vores hjemmeside, når vi ved mere. Der vil på renovationsregningerne komme et link til dette.

Load more comments
comment-avatar


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as