Erhvervskunder spildevand

Særbidrag for erhvervsejendomme

Virksomheder der afleder spildevand med et forureningsindhold højere end almindeligt husspildevand, pålignes et særbidrag iht. "Bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand". Den særlige omkostning for behandling af COD, total kvælstof samt total fosfor bliver derefter beregnet på baggrund af bekendtgørelsens tilhørende vejledning.

Jf. bek. nr. 1375 af 30.11.2015 er særligt forurenet spildevand i denne bekendtgørelse for organisk stof, der er opgjort som COD, total kvælstof eller total fosfor spildevand, der indeholder:


Særbidragstakster 2020 (beregnet med baggrund i data for 2019):


    • COD: 1,45 kr/kg ekskl. moms COD

    • Total-N: 11,81 kr/kg ekskl. moms N

    • Total-P: 11,58 kr/kg ekskl. moms P

De beregnede aconto særbidragstakster for 2021 vil først være tilgængelige i marts 2021, når alle virksomhedernes data for 2020 er blevet behandlet.

Beregning af omkostninger

Opgørelser for de faktiske omkostninger og mulige indtægter som NFS har haft ved håndteringen af særligt forurenet spildevand, danner baggrund for en beregning.

Fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra året før, og vil således skulle justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.

Parameter Koncentration


    • COD (kemisk iltforbrug) > 1.600 mg/l eller 1,6 kg/ m3

    • Total N (total kvælstof) > 100 mg/l eller 0,1 kg/ m3

    • Total P (total fosfor) > 15 mg/l eller 0,015 kg/ m3


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as