Spildevandspriser 2021

Priser gældende fra 01.01.2021

Forbrug 0-500 m337,50 kr./m3
+ moms   9,38 kr./m3
Forbrug i alt 46,88 kr./m3
Forbrug 500 – 20.000 m3 30,00 kr./m3
+ moms   7,50 kr./m3
Forbrug i alt

37,50 kr./m3

Forbrug fra 20.000 m3 15,00 kr./m3
+ moms   3,75 kr./m3
Forbrug i alt 18,75 kr./m3

Abonnement pr. spildevandsstik500,00 kr.
+ moms 125,00 kr.
Abonnement i alt pr. spildevandsstik 625,00 kr.

 
Ejere af erhvervsejendomme med stort vandforbrug kan få reduktion i vandafledningsbidraget iht. Trappemodellen. Læs mere her 

Skønnet forbrug 

Helårsbeboelse170 m³/år
Klublejlighed/værelse70 m³/år
Sommerhus70 m³/år

Forbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Hvor forbruget ikke kan måles fastsættes det skønsmæssigt efter boligtype. For erhvervskunder med vandkrævende produktion, reguleres spildevandsmængden via bimålere.

Hvert spildevandsstik pålignes et fast abonnement. Ejendomme med flere spildevandsstik opkræves abonnement pr. stik.

Boligselskabers ejendomme eller etagebyggerier vil i flere tilfælde kun være tilsluttet NFS´ kloakledning ét sted. Der bliver derfor kun opkrævet for ét spildevandsstik. NFS opkræver abonnement for dette kloakstik direkte ved boligselskabet/ejerforeningen.

Ligeledes opkræves fast bidrag (abonnement) hos grundejere, som kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen.

I tilfælde, hvor en ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er NFS Spildevand A/S uvedkommende.

Hvor NFS´ pumper er tilsluttet ejerens el-installation (tryksatte systemer)1 refunderes 1,30 kr./m³ ekskl. moms. 

1) Pr. 01.01.2011 er det besluttet at indeksregulere med udgangspunkt i 2003 og 1,00 kr./m³.
Nettoprisindeks pr. 2015M08 er sat til 100. Pr. 2019M08 er nettoprisindeks på 103,7.

 

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as