Spildevandspriser

 

Priser gældende fra 01.01.2017

Forbrug 0 - 500 m³34,00 kr/m³
+ moms 8,50 kr/m³
Forbrug i alt 42,50 kr/m³

 

Forbrug 500 - 20.000 m³28,56 kr/m³
+ moms 7,14 kr/m³
Forbrug i alt 35,70 kr/m³

 

Forbrug fra 20.000 m³17,68 kr/m³
+ moms4,42 kr/m³
Forbrug i alt 22,10 kr/m³

 

Abonnement pr. spildevandsstik500,00 kr.
+ moms 125,00 kr.
Abonnement i alt pr. spildevandsstik 625,00 kr.

 
Ejere af erhvervsejendomme med stort vandforbrug kan få reduktion i vandafledningsbidraget iht. Trappemodellen. Læs mere her.
 

Skønnet forbrug 

Helårsbeboelse170 m³/år
Klublejlighed/værelse70 m³/år
Sommerhus70 m³/år

 

Forbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Hvor forbruget ikke kan måles fastsættes det skønsmæssigt efter boligtype. For erhvervskunder med vandkrævende produktion, reguleres spildevandsmængden via bimålere.

Hvert spildevandsstik pålignes et fast abonnement. Ejendomme med flere spildevandsstik opkræves abonnement pr. stik.

Boligselskabers ejendomme eller etagebyggerier vil i flere tilfælde kun være tilsluttet NFS´ kloakledning ét sted. Der bliver derfor kun opkrævet for ét spildevandsstik. NFS opkræver abonnement for dette kloakstik direkte ved boligselskabet/ejerforeningen.

Ligeledes opkræves fast bidrag (abonnement) hos grundejere, som kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen.

Hvor NFS´ pumper er tilsluttet ejerens el-installation (tryksatte systemer)1 refunderes 1,27 kr./m³ ekskl. moms. 

1) Pr. 01.01.2011 er det besluttet at indeksregulere med udgangspunkt i 2003 og 1,00 kr./m³.
Nettoprisindeks 2003M01 var på 105,8. Pr. 2015M08 er nettoprisindeks på 133,1.

 

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as