Erhvervsaffald

Virksomheder beliggende i Nyborg Kommune kan aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationen i Nyborg.


Farligt affald kan dog afleveres på genbrugsstationerne i både Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

Virksomheder kan også aflevere papir, pap, akkumulatorer, elektronikskrot, kølemøbler, hvidevarer, jern og metal på genbrugsstationerne i Ullerslev og Ørbæk.

For at kunne aflevere erhvervsaffald, skal virksomheder tilmelde sig og have et vejekort til registrering af affaldsmængderne og efterfølgende afregning.

Der tages kun imod de affaldstyper, der er opstillet containere til. Dvs. det samme som private husstande også kan aflevere. Affaldet skal være sorteret, og hvor det afleveres i sække, skal disse være af klar plast.

Farligt erhvervsaffald vejes og kategoriseres af personalet og der udleveres en kvittering, der kan fremvises i forbindelse med evt. miljøtilsyn. Virksomheder kan max. aflevere 200 kg. farligt affald om året.

Overstiger mængden dette, kan det bortskaffes via et godkendt firma. Kontakt f.eks. Modtagestation Syddanmark (MOTAS) for nærmere information på tlf.: 76 20 13 00.

Der er kun adgang til genbrugsstationerne med køretøjer på max. 3.500 kg + trailer.

Erhvervsbidrag

Erhvervsbidrag
Det dækker erhvervsbidraget
Hvem skal betale erhvervsbidrag?
Mulighed for fritagelse

Bestil vejekort

For at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne og komprimatorstationen, skal de have et vejekort.


Vejekortet skal anvendes ved ind- og udvejning af erhvervsaffald på Nyborg Genbrugsstation, så der kun betales for den mængde der afleveres.

Ved farligt affald vejes og kategoriseres dette af personalet og der udleveres en kvittering, der samtidig kan fremvises ved evt. miljøtilsyn.

Virksomheder skal afhængig af branchekode, omsætningsgrænse m.m. betale et årligt administrationsgebyr til dækning af udgifter til udarbejdelse af affaldsplan, regulativ, information m.m.


Fritagelse for erhvervsbidrag

Det er muligt at blive fritaget fra erhvervsbidraget ud fra nedenstående forhold.

Fejl i CVR
Der kan søges om fritagelse, hvis de oplysninger, som ligger til grund for opkrævningen, er forkerte, og virksomheden har sendt dokumentation til Nyborg Forsyning om, at fejlen er rettet.

Omsætning under kr. 300.000
Der kan søges om fritagelse, hvis virksomheden over for Nyborg Forsyning kan dokumentere, at den havde en omsætning i 2016, som var under kr. 300.000. Denne fritagelse gælder kun for et år ad gangen.

Ingen egentlig affaldsproduktion
Der kan søges om fritagelse, hvis virksomheden ikke har en affaldsproduktion. Som udgangspunkt har alle virksomheder affald. Men der kan være virksomheder, som på grund af ophør, sygdom eller lignende ikke har noget affald.

Hvis virksomheden benytter en kommunal affaldsordning, kan virksomheden ikke søge fritagelse.
Bemærk at ansøgningsfristen udløb den 27. september 2018. 

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelse, som modtages efter ansøgningsfristens udløb.


Komprimatorstation

Virksomheder og vognmænd med køretøjer over 3.500 kg kan benytte komprimatorstationen til aflevering af småt brændbart affald (mål max. 50 x 50 x 100 cm).

Affaldet må ikke indeholde genanvendelige materialer, farligt affald eller byggeaffald.

Der er kun adgang til komprimatorstationen for virksomheder eller vognmænd med vejekort.
Komprimatorstationen modtager ikke affald fra private husstande.

Komprimatorstationens adresse og åbningstider


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as